Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Spółka BIONAMED s.r.o., ID: 19094825, z siedzibą
  Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Brnie, sekcja C, wkładka 133007 (zwana dalej również "Administratorem"), jako operator strony internetowej www.bionamed.com w związku z czym administrator danych osobowych podanych przez Klienta zobowiązuje się do przetwarzania tych danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. W szczególności administrator przetwarza następujące dane osobowe w ramach działania strony internetowej: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

 3. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o podstawę prawną wykonania zobowiązań umownych Administratora wobec klientów oraz podstawę prawną ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 

 4. Administrator przetwarza wyłącznie dane osobowe ściśle niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania, tj. do wypełnienia swoich zobowiązań umownych i obrony swoich uzasadnionych interesów, w tym marketingu bezpośredniego.

 5. Imię i nazwisko oraz dane adresowe muszą być przetwarzane ze względów prawnych w celu prawidłowej identyfikacji i wystawienia dokumentu podatkowego. Takie przetwarzanie jest dozwolone na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Numer telefonu i adres e-mail muszą być przetwarzane w celu potwierdzenia zamówienia i, w stosownych przypadkach, informowania klienta o istotnych faktach mających wpływ na stosunek umowny lub wykonanie umowy zawartej między Administratorem a klientem. Takie przetwarzanie jest dozwolone na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy. Te dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia wzajemnych praw i obowiązków wynikających z umowy, tj. zawsze co najmniej przez czas trwania umowy oraz przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do przechowywania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. To samo dotyczy sytuacji, gdy umowa nie zostanie zawarta. Niepodanie którejkolwiek z tych danych może skutkować niezawarciem umowy. 

 6. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane przez Administratora, jednakże następujące podmioty przetwarzające mogą również przetwarzać dane osobowe na rzecz Administratora:

  • Google - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  • Google Analytics

  • Menedżer tagów Google

  • dostawcy usług zewnętrznych, w szczególności doradztwa podatkowego i prawnego

  • operatorzy wybranych narzędzi marketingu bezpośredniego

  • Hotjar Inc.

  • MailerLite, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa

  • Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín

  • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia

 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania zobowiązań umownych i ochrony uzasadnionych interesów, a po ich zakończeniu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, ustawą nr 499/2004 Coll. (ustawa o archiwach i obsłudze plików oraz o zmianach w niektórych ustawach) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 8. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

 9. W szczególności klientowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych oznacza, że klient ma prawo do uzyskania od Administratora informacji o tym, czy Administrator przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jakie to są dane i w jaki sposób są przetwarzane; klient ma również prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania lub uaktualnienia dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, na wniosek klienta; niekompletne dane osobowe klient może uzupełnić w każdym czasie,

  • Prawo do usunięcia danych osobowych oznacza, innymi słowy, obowiązek Administratora do usunięcia danych osobowych, które przetwarza na temat klienta, jeśli spełnione są określone warunki, a klient tego zażąda,

  • prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w określonych przypadkach; klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, strony trzeciej lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

  • prawo do przenoszenia danych daje klientowi możliwość uzyskania danych osobowych, które przekazał administratorowi, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; klient może następnie przekazać te dane innemu administratorowi lub, jeśli jest to technicznie wykonalne, zażądać, aby administratorzy przekazali je między sobą,

  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie nie ma zastosowania, ponieważ dane osobowe klienta są przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z klientem, a nie na podstawie zgody na przetwarzanie.

  • W przypadku, gdy klient jest w jakikolwiek sposób niezadowolony z przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora, może złożyć skargę bezpośrednio do Administratora osobiście, pisemnie na adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną. info@bionamed.comlub skontaktuj się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 10. Klient potwierdza akceptację niniejszych zasad, zaznaczając pole za pośrednictwem formularza online przed sfinalizowaniem zamówienia. Zaznaczając to pole, klient potwierdza, że zapoznał się z polityką przetwarzania danych osobowych i akceptuje ją w całości.

 11. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszej Polityki. Nową wersję Polityki Przetwarzania Danych Osobowych opublikuje na swojej stronie internetowej, a także prześle Klientowi na adres e-mail podany Administratorowi przez Klienta.

 

Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.

Walka z opornością na antybiotyki
Copyright © 2024 BIONAMED s.r.o., Wszelkie prawa zastrzeżone.
pl_PLPolish