Személyes adatok feldolgozásának alapelvei

 1. A BIONAMED s.r.o. vállalat, azonosító: 19094825, székhelye
  Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, bejegyezve a brünni regionális bíróság C. részlegénél vezetett cégjegyzékbe, 133007-es betét (a továbbiakban: "Adminisztrátor"), mint a weboldal üzemeltetője. www.bionamed.com ezért az ügyfél által megadott személyes adatok kezelője vállalja, hogy az ilyen személyes adatokat a jogszabályoknak, különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kezeli.

 2. Az adminisztrátor a weboldal működtetése során különösen a következő személyes adatokat kezeli: név, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail cím.

 3. A személyes adatok feldolgozása az Adatkezelő ügyfelekkel szembeni szerződéses kötelezettségeinek teljesítése jogalapján, valamint az Adatkezelő jogos érdekeinek védelme jogalapján történik. 

 4. Az adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek szigorúan szükségesek az adatkezelés céljainak teljesítéséhez, azaz a szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez és jogos érdekeinek védelméhez, beleértve a direkt marketinget is.

 5. A vezeték- és utónév, valamint a lakcímadatokat jogi okokból kell feldolgozni az adóigazolvány megfelelő azonosítása és kiállítása érdekében. Az ilyen adatkezelést a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja engedélyezi, mivel az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A telefonszámot és az e-mail címet a megrendelés visszaigazolása és adott esetben az ügyfélnek a szerződéses kapcsolatot vagy az Adatkezelő és az ügyfél között létrejött szerződés teljesítését érintő fontos tényekről való tájékoztatása céljából kell kezelni. Az ilyen feldolgozást a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja engedélyezi, mivel ez a szerződés teljesítéséhez szükséges. Ezeket a személyes adatokat a szerződésből eredő kölcsönös jogok és kötelezettségek biztosításához szükséges ideig, azaz mindig legalább a szerződés időtartamáig, illetve addig az időtartamig kezeljük, amíg az Adatkezelő köteles ezeket az adatokat az általánosan kötelező erejű jogszabályok alapján tárolni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szerződés nem jön létre. Ezen adatok bármelyikének megadásának elmulasztása a szerződés megkötésének elmaradását eredményezheti. 

 6. A személyes adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi, azonban a következő adatfeldolgozók is feldolgozhatnak személyes adatokat az Adatkezelő számára:

  • Google - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  • Google Analytics

  • Google Tag Manager

  • külső szolgáltatók, különösen adó- és jogi tanácsadók

  • a kiválasztott direkt marketing eszközök üzemeltetői

  • Hotjar Inc.

  • MailerLite, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Litvánia

  • Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín

  • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország

 7. A személyes adatok kezelésére a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez és a jogos érdekek védelméhez szükséges ideig kerül sor, majd annak megszűnése után a vonatkozó jogszabályoknak, a 499/2004 sz. törvénynek (a levéltárakról és az irattári szolgálatról, valamint egyes törvények módosításáról szóló törvény) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) megfelelően kerül sor.

 8. Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok védelme érdekében.

 9. Az ügyfélnek különösen a következő jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban:

  • a személyes adatokhoz való hozzáférés joga azt jelenti, hogy az ügyfél jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e a személyes adatait, és ha igen, milyen adatokat és hogyan kezel; az ügyfélnek joga van továbbá ahhoz, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy frissítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat; a hiányos személyes adatokat az ügyfél bármikor kiegészítheti,

  • a személyes adatok törléséhez való jog más szóval az Adatkezelő azon kötelezettségét jelenti, hogy bizonyos feltételek teljesülése és az ügyfél kérése esetén törölje az általa az ügyfélről kezelt személyes adatokat,

  • joga van arra, hogy az Adatkezelő bizonyos esetekben korlátozza személyes adatainak kezelését; az ügyfélnek joga van arra, hogy bármikor tiltakozzon az olyan adatkezelés ellen, amely az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapul, vagy amely közérdekű vagy közhatalmi feladat végrehajtásához szükséges,

  • az adathordozhatósághoz való jog lehetőséget biztosít az ügyfél számára, hogy az általa az adatkezelőnek megadott személyes adatokat egységes és géppel olvasható formátumban megkapja; ezt követően ezeket az adatokat továbbíthatja egy másik adatkezelőnek, vagy - ha technikailag megvalósítható - kérheti, hogy az adatkezelők továbbítsák azokat egymás között,

  • a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás bármikor történő visszavonásának joga nem érvényesül, mivel az ügyfél személyes adatait az ügyféllel kötött szerződés teljesítése érdekében, nem pedig az adatkezeléshez való hozzájárulás alapján dolgozzák fel.

  • Amennyiben az ügyfél bármilyen módon elégedetlen személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésével, panaszt tehet közvetlenül az Adatkezelőnél személyesen, írásban az Adatkezelő székhelyén vagy e-mailben. info@bionamed.com, vagy lépjen kapcsolatba a Személyes adatok védelméért felelős hivatallal.

 10. Az ügyfél a megrendelés befejezése előtt az online űrlapon egy négyzet bejelölésével megerősíti, hogy elfogadja ezt a szabályzatot. A jelölőnégyzet bejelölésével a vásárló megerősíti, hogy megismerte a személyes adatok feldolgozására vonatkozó politikát, és azt teljes egészében elfogadja.

 11. A rendszergazda jogosult ezt a szabályzatot megváltoztatni. A Személyes Adatkezelési Szabályzat új változatát a honlapján közzéteszi, valamint a Szabályzat új változatát megküldi az Ügyfélnek az Ügyfél által az Adatkezelőnek megadott e-mail címre.

 

Ez a politika 2023. június 1-jén lép hatályba.

Harcos az antibiotikum-rezisztencia ellen
Copyright © 2024 BIONAMED s.r.o., Minden jog fenntartva.
hu_HUHungarian